Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

U heeft geen artikelen om te vergelijken.

ALGEMENE VOORWAARDEN  ONDILE B.V.

 

Versie 1.0
25 mei 2018

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ondile B.V. te Capelle aan den IJssel (hierna: Ondile), zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing*. Deze Voorwaarden zijn via het internet te raadplegen: www.ondile.nl. Deze Voorwaarden zijn ook op te vragen bij onze vestiging te Capelle aan den IJssel.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ondile worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ondile ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

*Ondile is een educatieve uitgeverij op het gebied van logistiek en veiligheid die leermiddelen kan leveren in alle voorkomende vormen, zoals schriftelijk lesmateriaal, lesmateriaal in digitale vorm en ondersteunend materiaal voor cursisten en docenten waaronder vragen, opdrachten, toetsen, presentaties, antwoorden, opleidingsschema’s en dergelijke.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Ondile zijn vrijblijvend en Ondile behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ondile. Ondile is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ondile dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Ondile zal leermiddelen met grote zorg samenstellen.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en inclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf en elektronisch te geschieden. Inzake bestellingen waarbij schriftelijk overeen is gekomen dat de factuur na ontvangst van de bestelling kan worden gedaan, wordt de betalingstermijn van de factuur gesteld op 14 dagen, ingaand vanaf de factuurdatum.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van Ondile.

3.4 Bij overschrijding van de aangegeven betalingstermijn van 14 dagen is er vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden sprake van verzuim en is er vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Ondile is er een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Ondile haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incasso- en eventuele meerkosten verschuldigd.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ondile gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Ondile opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen dat u op grond van enige overeenkomst aan Ondile verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico inzake de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6: Auteursrechten

6.1 De uitgever blijft steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door de uitgever bij nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals boeken, kopij en illustraties en e-licenties, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2 Alle door de uitgever geleverde zaken mogen nooit, ook indien of voor zover op de vormgeving van de goederen geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de uitgever bestaat, zonder diens schriftelijke toestemming in enig productieproces worden verveelvoudigd of verhandeld.

 

Artikel 7 Elektronische leermiddelen

7.1 Ondile kan leermiddelen ook digitaal aanleveren, u ontvangt daartoe een code waarmee u via internet het betreffende leermiddel kan benaderen.

7.2 Ondile kan, al dan niet in overleg met een opleider, een gebruiksperiode instellen. Een gebruiker kan dan na het activeren van de code een beperkte tijd gebruikmaken van het elektronische leermiddel.

7.3 Een opleider die zijn cursisten begeleidt via e-learning van Ondile is zelf verantwoordelijk voor het beheren en bewaren van de voortgangsgegevens (conform de wetgeving met betrekking tot registratie van persoonsgegevens) van dezelfde deelnemers en voor het eventueel beschikbaar stellen van deze gegevens.

 

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ondile daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ondile de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Ondile te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 9. Bestellingen en communicatie

9.1 Voor miscommunicaties, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ondile dan wel tussen Ondile en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ondile is Ondile niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ondile.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ondile in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ondile gehouden is tot enige compensatie, tenzij dit in de gegeven omstandigheden en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ondile kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan Ondile en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Ondile schriftelijk opgave doet van een adres, is Ondile gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ondile schriftelijk een ander adres opgeeft waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

11.2 Wanneer door Ondile gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ondile deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ondile in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ondile vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Ondile is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Ondile is niet betrokken bij het doceren van lesmaterialen en nimmer aansprakelijk voor de operationele uitvoeringen van een opleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van leermiddelen van Ondile en de voorwaarden (in de breedste zin van het woord) daaraan gesteld.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Ondile B.V.

Admiraal Helfrichweg 2P

2901 AB Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010 - 264 30 33

E-mail: info@ondile.nl

 

Ondile B.V.

Capelle aan den IJssel 2018